ALGEMENE VOORWAARDEN VAN  AVW DAKRAMENSPECIALIST BV, GEVESTIGD AAN DE SLOTLAAN 34  WERVERSHOOF
INSCHRIJVING K.v.K. 58203540 TE HOORN. BTW nr. NL852922413B01

Tel: 0228-515985


ALGEMENE VOORWAARDEN VAN AVW DAKRAMENSPECIALIST BV


RECHTSVORM: BESLOTEN VENNOOTSCHAP

1.    DEFINITIES
1.1    Gebruiker algemene voorwaarden, nader te noemen: AVW Dakramenspecialist
1.2 Opdrachtgever: iedere (rechts)-persoon die aan AVW Dakramenspecialist een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden heeft gegeven en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n).
1.3 Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door AVW Dakramenspecialist uit anderen hoofde worden verricht, dit alles in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattende de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging c.q. alle werkzaamheden die aan de gegeven opdracht dienstig kunnen zijn. Onder deze werkzaamheden wordt ondermeer maar niet uitsluitend verstaan, het leveren en monteren van Velux dakvensters, alsmede beperkte verkoop van raamdecoraties, dit alles in de ruimste zin van het woord, voor zowel particulieren als bedrijven en instellingen.
1.4 Bescheiden: alle door opdrachtgever aan AVW Dakramenspecialist ter beschikking gestelde en/of alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door AVW Dakramenspecialist vervaardigde goederen waaronder ondermeer stukken en gegevensdragers.
1.5 Huisregels: Indien er sprake is van onderaanneming door zogeheten ZZP’ers, dienen deze onderaannemers een geldige Verklaring van Arbeidsrelatie (VAR) te overleggen, bij het ingebreke blijven hiervan kan niet tot betaling worden overgegaan.
Indien er sprake is van onderaanneming door onderaannemers die in het bezit zijn van personeel dienen deze onderaannemers hun G-rekening aan AVW Dakramenspecialist kenbaar te maken en zal er betaling plaats vinden op basis van de wettelijke normen die gelden voor de wet ketenaansprakelijkheid.
1.6 De consumentenkoop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een consument, natuurlijk persoon of een vertegenwoordiger van elke andere rechtsvorm b.v. B.V., N.V., VOF of C.V.
1.7 Verkoop op afstand: een door AVW Dakramenspecialist georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken van communicatie op afstand.
1.8 Zichttermijn: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht.
1.9 Website: de website van AVW Dakramenspecialist waarop de aanbiedingen worden gedaan; www.dakramenspecialist.nl,www.dakvensterspecialist.nl,www.dakraammontage.nl, www.avwzonwering.nl,www.daglichtcentrum.nl
1.10    Lasten en beperkingen. Opdrachtgever aanvaardt uitdrukkelijk de lasten en beperkingen, dan wel de schade welke voortvloeien uit praktische c.q. fysieke maatregelen welke getroffen dienen te worden op de aangrenzende percelen om de voortgang en realisatie van de te verrichte werkzaamheden.
1.11 Wijzigingen in opdracht van de opdrachtgever
a. De opdrachtgever kan AVW Dakramenspecialist verzoeken wijzigingen aan te brengen in de te verrichte werkzaamheden, welke in de opdrachtbevestiging c.q. tekening zijn vastgelegd.
Indien deze werkzaamheden leiden tot meerwerk, zal AVW Dakramenspecialist hiervan eerst aan opdrachtgever een kostenberekening overleggen, welke door opdrachtgever voor akkoord getekend dient te worden.
b. AVW Dakramenspecialist is gerechtigd een zodanig verzoek van de hand te wijzen, indien na haar oordeel het stadium van de werkzaamheden de gevraagde wijzigingen ongewenst zijn te achten of de wijzigingen strijdig zijn met de normen waaraan de werkzaamheden dienen te voldoen.
c. De eventuele uit het meerwerk voortkomende werkzaamheden verlengen de termijn van oplevering.
d. Het uit bovenstaande voortkomende meerwerk zal te allen tijde verrekenbaar zijn, tevens zullen de uit het meerwerk voortkomende onvoorziene gebreken verholpen en verrekend dienen te worden.
e. In het kader van meer en/of minderwerk zullen AVW Dakramenspecialist en opdrachtgever zich wederzijds verplichten hierover overleg te voeren.

2.    ALGEMEEN
2.1 Alle voorgaande voorwaarden van AVW Dakramenspecialist komen hiermee te vervallen.
2.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen AVW Dakramenspecialist en opdrachtgever. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten van AVW Dakramenspecialist waarvan voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken. Alle opdrachten worden slechts onder de navolgende voorwaarden uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en deze zaak door AVW Dakramenspecialist schriftelijk is bevestigd. Bedingen die de kern van de prestatie weergeven worden overeengekomen in een door AVW Dakramenspecialist op te stellen opdrachtbevestiging.
2.3 Afspraken met personeel en/of derden werkzaam voor AVW Dakramenspecialist bindt AVW Dakramenspecialist niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigt.
2.4 De opdrachtgever erkent toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan AVW Dakramenspecialist van welke aard ook, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtgever zijn verworpen. Een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar de eigen voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende.
2.5 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één opdracht, tenzij telkenmale schriftelijk bevestigt.
2.6 Voorwaarden, bedingen etc. met agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen overeengekomen, welke afwijken van deze voorwaarden binden AVW Dakramenspecialist slechts, indien deze door haar uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.
2.7 Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder die aan AVW Dakramenspecialist een opdracht tot levering van diensten of anderszins wenst te verstrekken of verstrekt, goederen van haar wenst te kopen of koopt, goederen van haar wenst te huren of huurt, danwel enige overeenkomst van ander aard met haar wenst te sluiten of sluit.

3.    OFFERTES
3.1 Alle aanbiedingen zijn tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend. AVW Dakramenspecialist is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd.
3.2 Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs, de daadwerkelijk door AVW Dakramenspecialist gewerkte uren, alsmede de daadwerkelijk door AVW Dakramenspecialist gemaakte kosten zullen worden doorberekend.
3.3 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
3.4 Indien een opdracht uitblijft, behoudt AVW Dakramenspecialist zich het recht voor het gemaakte ontwerp c.q. teken en calculatiekosten of een gedeelte daarvan in rekening te brengen, een en ander slechts dan wanneer van een diepgaande studie van het project gesproken kan worden en alsdan in overleg met aanvrager naar gebruik en billijkheid berekend.
3.5 De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveelheden.
3.6 Alle getoonde prijzen welke vermeld staan op de websites van AVW Dakramenspecialist zijn onder voorbehoud.
3.7 Alle door AVW Dakramenspecialist opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij op de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.
3.8  Indien slechts voor een gedeelte van het te vervaardigen werk modellen, kopij, informatiedragers e.d. zijn overlegd, is AVW Dakramenspecialist niet gehouden aan de voor het geheel opgegeven prijs indien zou blijken dat het gedeelte van het werk waarvoor geen gegevens zijn overlegd naar verhouding meer arbeid vereist dan het gedeelte waarvoor wel gegevens zijn overlegd.
3.9  Ten aanzien van alle aangeboden goederen en diensten gelden, naast hetgeen daaromtrent in de catalogi en brochures staat vermeld, de normale en/of gebruikelijke toleranties, met name wordt uitdrukkelijk voorbehoud gemaakt ten aanzien van nuances in de opgegeven kleuren van goederen. Geringe afwijkingen van de in de catalogi en brochures voorkomende afbeeldingen en/of beschrijvingen worden derhalve voorbehouden. Dergelijke afwijkingen ontslaan de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
3.10  Wijziging van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden; zo zal AVW Dakramenspecialist gerechtigd zijn om opgetreden verhoging van lonen, sociale werkgeverslasten, alsmede verhogingen van andere tarieven, welke voor AVW Dakramenspecialist kostenverhogend zijn, aan de opdrachtgever door te berekenen.
3.11  De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes gevoegd, getoond of medegedeeld zijn, geven slechts een algemene voorstelling van de aangeboden artikelen. Wijzigingen in de constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, afbeeldingen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering der artikelen, verplichten AVW Dakramenspecialist niet tot enige vergoeding en geven de opdrachtgever niet het recht de ontvangst of betaling der geleverde goederen te weigeren.
3.12  Indien de door een opdrachtgever bestelde goederen niet uit voorraad leverbaar zijn en door de fabrikant slechts in bepaald kwantum of standaardmaat worden geleverd, zal de opdrachtgever gehouden zijn het gehele kwantum c.q. de goederen met de standaardmaten af te nemen en de gehele koopprijs van dat kwantum c.q. voor die goederen naar de prijs per eenheid resp. per standaardmaat te voldoen.
3.13  Indien de uitvoering van een opdracht, waarvoor offerte is gevraagd, niet aan AVW Dakramenspecialist wordt opgedragen, is opdrachtgever verplicht de offerte, compleet met alle daarbij behorende stukken binnen acht dagen franco aan AVW Dakramenspecialist terug te zenden, bij gebreke waarvan AVW Dakramenspecialist het recht heeft de gemaakte kosten volledig door te berekenen.
 
4. OPDRACHTEN
4.1  Een bestelling of opdracht bindt opdrachtgever. AVW Dakramenspecialist is pas gebonden aan een opdracht door verzending van de opdrachtbevestiging. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan AVW Dakramenspecialist kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
4.2 De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan AVW Dakramenspecialist ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door AVW Dakramenspecialist zijn bevestigd.
4.3 Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gebonden aan AVW Dakramenspecialist alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden.
4.4    Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.
4.5  Wijzigingen en/of annuleringen van gegeven opdrachten binden AVW Dakramenspecialist pas na schriftelijke acceptatie.
4.6 Schriftelijke opdrachten van de opdrachtgever dienen vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden.
4.7 AVW Dakramenspecialist behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke opdracht of in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.
4.8  Alle andere opdrachten dan die gegeven voor onbepaalde tijd eindigen met hun volbrenging of door op het door partijen of het gebruik bepaalde tijdstip.
4.9 Bij opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient ieder der partijen een opzeggingstermijn in acht te nemen van ten minste drie maanden door middel van een aangetekend schrijven.
4.10 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft AVW Dakramenspecialist het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.11 Het is opdrachtgever niet toegestaan noch gedurende de uitvoering van de opdracht, noch gedurende een periode van zes maanden na afloop van de opdracht, op enigerlei wijze een arbeidsovereenkomst aan te gaan met door of namens AVW Dakramenspecialist bij opdrachtgever te werkgestelde of met door of namens AVW Dakramenspecialist bij de opdracht voor opdrachtgever betrokken personeel. Zulks op straffe van een niet voor matiging vatbare boete van € 2000,00 (zegge: tweeduizend Euro) voor elke overtreding per week dat de overtreding voortduurt.
4.12 Indien tijdens de looptijd van de opdracht wijzigingen plaatsvinden in bijvoorbeeld loon en/of ander kosten, tengevolge van wijzigingen in de betrokken CAO, dan wel als gevolg van wetten, besluiten en/of beschikkingen van overheidswege, of indien wijzingen plaatsvinden in de kosten van gebruikte hulpstoffen, materialen en dergelijke zal een prijsaanpassing plaatsvinden, in beginsel overeenkomstig de door het ministerie van economische zaken bij schriftelijke beschikking toegestane maximale prijswijziging. Bij het ontbreken van een hierboven bedoelde prijsbeschikking zal een wijziging plaatsvinden conform de representatieve rapportage van de overkoepelende bedrijfsorganisatie.

5. LEVERING EN UITVOERING VAN DE OPDRACHT
5.1 In het geval van levering van goederen of materialen door de opdrachtgever is AVW Dakramenspecialist, behoudens ingeval van door de opdrachtgever te bewijzen schuld of opzet aan de zijde van AVW Dakramenspecialist, niet aansprakelijk voor het ontbreken van voldoende hoeveelheid in de toegezonden kisten, dozen of pakken en kunnen de kosten van opslag van de goederen of materialen en de daarover te voeren administratie en controle in rekening worden gebracht tegen het gebruikelijke tarief.
5.2 In het geval van levering van gegevens en/of goederen door de opdrachtgever is AVW Dakramenspecialist, behoudens ingeval van door de opdrachtgever te bewijzen schuld of opzet aan de zijde van AVW Dakramenspecialist, niet aansprakelijk voor het niet compleet zijn van de aangeleverde gegevens en/of goederen.
5.3 Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie: in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde bij het hoofdstuk 10.
5.4 Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van AVW Dakramenspecialist, tenzij door haar schuld veroorzaakt, een en ander onverminderd het gestelde in het hoofdstuk 6.
5.5 Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de normale, daarvoor geplande tijd. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht. De opdrachtgever geeft AVW Dakramenspecialist enige speling ten aanzien van de uitvoeringstermijn. De termijn geldt slechts als onherroepelijk en fataal indien de opdrachtgever AVW Dakramenspecialist bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een vertraging heeft ingelicht en deze zaak door AVW Dakramenspecialist schriftelijk is bevestigd.
5.6 Het eventueel door AVW Dakramenspecialist te verwerken materiaal, goederen en/of de door AVW Dakramenspecialist te verwerken gegevens dienen tijdig en franco te worden afgeleverd aan het door haar aangegeven adres. Bij niet-franco levering worden de gemaakte vrachtkosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht, onverminderd het recht van AVW Dakramenspecialist een niet-franco zending te weigeren.
5.7 De door AVW Dakramenspecialist te leveren goederen reizen immer voor rekening en risico van de opdrachtgever behoudens in die gevallen waarin het totaal met de opdracht gemoeide bedrag franco levering wettigt, een en ander uitsluitend ter beoordeling van AVW Dakramenspecialist.
5.8 Bij franco levering wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd, tenzij vooruit anders is overeengekomen. Bij een afwijkende wijze van verzending komen de gemaakte meerkosten voor rekening van de opdrachtgever.
5.9 Het aannemen van de goederen door de vervoerder, zonder aantekening op de vrachtbrief of het reçu, geldt als bewijs, dat de emballage in goede staat was.
5.10 Overeengekomen termijnen gelden slechts, indien en voor zover het te verwerken materiaal, goederen etc., alsmede de voor de uitvoering van de opdracht benodigde tekeningen en gegevens, op de overeengekomen tijd bij AVW Dakramenspecialist wordt afgeleverd en de door opdrachtgever zelf of voor diens rekening door derden uit te voeren werkzaamheden op tijd zijn verricht.
5.11 Alle leveringstijden worden door AVW Dakramenspecialist steeds bij benadering opgegeven en zijn niet bindend. De leveringstermijn vangt aan zodra de opdrachtbevestiging is verzonden en bovendien alle naar oordeel van AVW Dakramenspecialist eventueel benodigde gegevens, tekeningen en materialen e.d. door opdrachtgever aan haar zijn verstrekt. Overschrijding van de leveringstijd ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en zal opdrachtgever evenmin het recht geven ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.
5.12 Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat, is de opdrachtgever evenwel gerechtigd de betreffende opdracht te annuleren, mits hij hiervan schriftelijk aan AVW Dakramenspecialist kennis geeft, onverminderd het recht van AVW Dakramenspecialist om binnen vier weken na ontvangst van voornoemde kennisgeving de betreffende opdracht alsnog uit te voeren. Opdrachtgever kan vorderen dat AVW Dakramenspecialist omgaand uitspraak doet of zij al of niet van dit recht gebruik wenst te maken.
5.13 Indien de opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met AVW Dakramenspecialist voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt of indien tijdens de uitvoering van een opdracht of na afloop daarvan mocht blijken dat opdrachtgever onjuiste gegevens heeft verstrekt of heeft achtergehouden, heeft AVW Dakramenspecialist het recht de nakoming van alle verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of gerechtelijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding. Hetgeen door opdrachtgever aan AVW Dakramenspecialist verschuldigd is, wordt terstond opeisbaar.
5.14 Ten onrechte aan AVW Dakramenspecialist geretourneerde goederen blijven ter beschikking en voor risico van opdrachtgever, eventuele vervoer- en/of opslagkosten komen voor zijn rekening.
5.15 AVW Dakramenspecialist is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien deze zaak naar de mening van AVW Dakramenspecialist een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.
5.16 Indien AVW Dakramenspecialist en opdrachtgever een aanvangsdatum zijn overeengekomen en er op de aanvangsdatum mocht blijken dat er met de werkzaamheden niet begonnen kan worden, is AVW Dakramenspecialist gerechtigd naar redelijkheid en billijkheid wachturen en/of onkosten in rekening te brengen.
5.17 Indien AVW Dakramenspecialist goederen of gegevens (al dan niet door AVW Dakramenspecialist vervaardigd of samengesteld) van de opdrachtgever onder zich heeft, is zij gerechtigd die goederen en/of gegevens onder zich te houden totdat alle kosten die AVW Dakramenspecialist gemaakt heeft ter uitvoering van de opdrachten van diezelfde opdrachtgever, ongeacht of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op anderen goederen/gegevens van de opdrachtgever, geheel door opdrachtgever zijn voldaan, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzaam zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft AVW Dakramenspecialist ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.
5.18 In het geval van levering van materialen door de opdrachtgever is deze verplicht, tevens benodigde inschiet (uitschot tijdens be- of verwerking) ter beschikking van AVW Dakramenspecialist te stellen.
5.19 Bij levering van materialen en/of halffabrikaten door de opdrachtgever, aanvaardt AVW Dakramenspecialist geen enkele verantwoording voor eventuele gebreken.
5.20 AVW Dakramenspecialist verplicht zich de haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit voeren, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de opdrachtgever beoogde doel.
5.21 Indien tijdens de uitvoering van een door AVW Dakramenspecialist aangenomen opdracht blijkt, dat tengevolge van aan AVW Dakramenspecialist onbekende omstandigheden of door overmacht de opdracht niet uitvoerbaar is, heeft AVW Dakramenspecialist het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging gemaakte meer of mindere kosten zullen tussen partijen worden verrekend, terwijl de opdrachtgever gehouden is de door AVW Dakramenspecialist reeds verrichte, maar van onnut gebleken werkzaamheden te vergoeden.
5.22 Indien opdrachtgever materialen of gereedschappen van AVW Dakramenspecialist, nodig voor de uitvoering van de opdracht, onder haar hoede heeft, is opdrachtgever verantwoordelijk voor deze materialen en gereedschappen. Bij vermissing of beschadiging heeft AVW Dakramenspecialist het recht dit aan opdrachtgever in rekening te brengen.
5.23 De opdrachtgever verplicht zich zowel jegens de medewerkers van AVW Dakramenspecialist, als jegens AVW Dakramenspecialist om de lokalen, werktuigen en gereedschappen, waarmee de werkzaamheden door de medewerkers van AVW Dakramenspecialist worden verricht, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden, alsmede omtrent het verrichten van de werkzaamheden zodanige regelingen te treffen en aanwijzingen te verstrekken, dat de medewerkers van AVW Dakramenspecialist tegen gevaar voor lijf en goed zover beschermd is als redelijkerwijs in verband met de aard van de werkzaamheden gevorderd kan worden.
5.24 Opdrachtgever zal voor de uitvoering van de opdracht benodigde zaken zoals elektriciteit, gas en water om niet beschikbaar stellen evenals eventueel andere aanwezige hulpmiddelen.
5.25 Wanneer een door AVW Dakramenspecialist geleverd project door opdrachtgever juridisch en/of economisch in gebruik is genomen wordt dit project geacht te zijn opgeleverd.
5.26 Een project wordt geacht te zijn opgeleverd indien de opleverlijst is afgegeven en voor akkoord is ondertekend door opdrachtgever.

6.     OVERSCHRIJDING LEVERINGSTERMIJN
6.1 Indien de voortgang in de uitvoering van het werk door toedoen van de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, is opdrachtgever verplicht AVW Dakramenspecialist over het reeds voldane gedeelte van de opdracht naar evenredigheid te betalen, alsmede voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten aan AVW Dakramenspecialist ter voldoen.
6.2 De met AVW Dakramenspecialist overeengekomen termijnen zijn door de opdrachtgever nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
6.3 Storingen in het bedrijf tengevolge van overmacht (onder overmacht wordt onder meer verstaan: ziekte, arbeidsongeschiktheid, extreme weersomstandigheden, zoals wind en vorst, oorlog, mobilisatie, onlusten, overstromingen, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten aan AVW Dakramenspecialist door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen en/of halffabrikaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan AVW Dakramenspecialist van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesten kan doen gelden.
6.4 Ingeval van overmacht zal AVW Dakramenspecialist daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat is opdrachtgever gerechtigd de desbetreffende opdracht te annuleren mits de opdrachtgever hiervan schriftelijk aan AVW Dakramenspecialist kennis geeft. Onverminderd het recht van AVW Dakramenspecialist om binnen vier weken na ontvangst van voornoemde kennisgeving de desbetreffende opdracht alsnog uit te voeren.
Opdrachtgever kan vorderen dat AVW Dakramenspecialist omgaand uitspraak doet of zij al dan niet van dit recht gebruik wenst te maken. Dit alles echter met de verplichting om aan AVW Dakramenspecialist het reeds uitgevoerde van de opdracht te vergoeden.

7. KLACHTEN EN GARANTIE
7.1 Klachten zijn slechts schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering van de opdracht mogelijk.
AVW Dakramenspecialist is niet aansprakelijk voor druk-schrijf en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van AVW Dakramenspecialist als bindend.
7.2 Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.
7.3 Opdrachtgever zal alle door AVW Dakramenspecialist voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking verlenen, o.a. door het verstrekken van monstermateriaal, adresmateriaal, telefoonnummers en/of door AVW Dakramenspecialist in de gelegenheid te stellen ter plaatse, of bij prospect of anderszins benaderde adressen telefonisch een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie.
7.4 Indien AVW Dakramenspecialist een gebrek aan het geleverde aangetoond acht, zal zij de keus hebben, hetzij kosteloos te herleveren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de geoffreerde prijs te verlenen. In het eerstgenoemde geval zal de opdrachtgever op verzoek van AVW Dakramenspecialist de ondeugdelijk bevonden goederen franco aan haar retourneren.
7.5 AVW Dakramenspecialist aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.
7.6 Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofdstuk heeft AVW Dakramenspecialist niet, met name zal AVW Dakramenspecialist in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte schade of andere vervolgschade, die mocht ontstaan door niet, met juiste of niet tijdige uitvoering van de opdracht.
7.7 Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden of leveranties schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden/leveranties niet op.
7.8 Gebreken aan kleine hoeveelheid van geleverde goederen geven niet het recht tot afkeuring van de gehele partij. Als kleine hoeveelheid wordt maximaal 5% van de totale hoeveelheid beschouwd.
7.9 Op geleverde goederen is AVW Dakramenspecialist nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken dan de door de fabrikant van de geleverde goederen aan AVW Dakramenspecialist verstrekte garantie, alle andere garantiebepalingen zal AVW Dakramenspecialist in haar offerte c.q. opdrachtbevestiging vermelden.
7.10 AVW Dakramenspecialist is nimmer gehouden garantie te verstrekken op reparatie aan goederen die door derden zijn geleverd en/of gelegd, tenzij anders is overeengekomen.
7.11 Ten aanzien van uiterlijk waarneembare gebreken van de door AVW Dakramenspecialist geleverde goederen zijn geen klachten mogelijk, anders dan bij directe levering.
7.12 Bij alleen levering is opdrachtgever verplicht het geleverde bij ontvangst te controleren en met ondertekening van de ontvangstbon bevestigt opdrachtgever dat de levering juist en volledig is uitgevoerd.
7.13 Bij berekening van de grote door de opdrachtgever zelf is geen retourname mogelijk.
7.14  Opdrachtgever zal nimmer uit hoofde van klachten of gebreken ontbindingen van een overeenkomst kunnen vorderen.

   UITSLUITINGEN VAN GARANTIES
    De garantie is niet van toepassing indien er gebreken en/of schade ontstaat door:
a. onjuist onderhoud
b. onjuist gebruik
c. moedwillige nalatigheid
d. storm (= wind met grotere windsnelheid dan 26 m/sec.) brand, bliksem, overstromingen,   natuurrampen en ontploffingen, schade door derden, vandalisme of elke vreemde oorzaak.
e. abnormale milieuverontreinigingen, welke inhouden doch zich niet beperken tot agressieve atmosfeer, schadelijke gassen, dampen en/of chemicaliën.
f. zouthoudende atmosfeer of elk ander contact met zout water.
g. buitensporige temperaturen, welke niet worden veroorzaakt door het klimaat.
h. gebreken van bouwkundig aard, waaronder begrepen werking van de constructie en/of verlies van samenhang van de ondergrond.
7.16 Voorafgaande aan elke procedure nemen partijen op zich alles in het werk te stellen om tot een onderlinge regeling van iedere onenigheid en/of geschil te komen, die kunnen ontstaan met betrekking tot en/of beroep op, de uitvoering van de garantie.

8.    AANSPRAKELIJKHEID
8.1 AVW Dakramenspecialist draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan tengevolge van opzet of grove schuld door opdrachtgever te bewijzen. In geval van aansprakelijkheid is AVW Dakramenspecialist nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan het factuurbedrag (exclusief BTW) van de te verrichten werkzaamheden, of een evenredig deel daarvan. In geval AVW Dakramenspecialist voor de betreffende schade is verzekerd, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar zal worden uitgekeerd krachtens de polissen ( bijvoorbeeld de WA-bedrijfspolis en/of Carpolis).
8.2 Opdrachtgever is gehouden AVW Dakramenspecialist schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen AVW Dakramenspecialist instelt terzake van schade ontstaan door of met de door AVW Dakramenspecialist geleverde diensten.
8.3    Indien een opdrachtgever tot uitvoering voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen optreedt, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
8.4 AVW Dakramenspecialist behoudt zich het recht voor om communicatie met opdrachtgever en derden mede te mogen voeren door gebruikmaking van communicatiemiddelen als bijvoorbeeld Internet, E-mail en GSM; voor inbreuk daarop door derden kan AVW Dakramenspecialist niet instaan. Voor eventueel als gevolg van een dergelijke inbreuk op de communicatie door opdrachtgever geleden of te lijden schade is AVW Dakramenspecialist nietaansprakelijk.                                                                                                                                                                                                                                                        
8.5 Adviezen worden door AVW Dakramenspecialist naar beste weten en te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeiende uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.
8.6 Evenmin aanvaardt AVW Dakramenspecialist enige aansprakelijkheid voor fouten of onvolkomenheden ten gevolge van het aanleveren door opdrachtgever van niet correcte gegevens, alsmede ten gevolge van het niet verwerken van gegevens welke niet uitdrukkelijk aan AVW Dakramenspecialist zijn verteld of ter hand gesteld.
8.7 In geen geval zal AVW Dakramenspecialist verantwoordelijk zijn voor directe of indirecte schade, ontstaan, anders dan tengevolge van opzet of grove schuld door opdrachtgever te bewijzen.
8.8 AVW Dakramenspecialist is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals schade bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst van opdrachtgever of cliënt van opdrachtgever.
8.9 AVW Dakramenspecialist aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor vervuilde grond, verborgen asbest en/of andere chemicaliën, hetzij bij het aannemen, uitvoeren of uitbesteden van werken.
8.10 AVW Dakramenspecialist aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, indien er uitzetting, krimp of naadvorming optreedt, veroorzaakt door te droge lucht of overdadige vochtigheid, bij het niet regelmatig ventileren (b.v. bij langdurige afwezigheid) van de ruimtes waarin de werkzaamheden zijn verricht.
8.11 Indien AVW Dakramenspecialist materieel of gereedschappen uitleent aan derden, aanvaardt AVW Dakramenspecialist geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door gebruiker, aan wie het materieel en/of gereedschap is uitgeleend.
8.12 AVW Dakramenspecialist aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van AVW Dakramenspecialist in, opdrachtgever eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD/COPYRIGHT                 
9.1 Het eigendom van de te leveren goederen gaat niettegenstaande de feitelijke aflevering eerst op opdrachtgever over, indien deze alle navolgende verplichtingen uit alle met AVW Dakramenspecialist gesloten overeenkomsten is nagekomen:
- De tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde goederen zelf;
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst(en) door AVW Dakramenspecialist verrichte of te verrichten diensten:
- Eventuele vorderingen wegens niet nakoming door opdrachtgever van (een)overeenkomst(en).
9.2 AVW Dakramenspecialist is te allen tijde gerechtigd de geleverde goederen bij opdrachtgever of diens houders weg te (doen) halen, indien opdrachtgever zijn verplichtingen jegens AVW Dakramenspecialist niet nakomt. Opdrachtgever dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van € 500,00 (zegge: vijfhonderd Euro) voor elke dag dat hij in gebreke blijft.
9.3 Op de goederen mogen door opdrachtgever geen pandrechten, van wat voor aard dan ook, worden gevestigd, terwijl de opdrachtgever evenmin de goederen mag doen strekken tot zekerheid van een vordering van derden.
9.4 Het is AVW Dakramenspecialist toegestaan foto’s te maken van de opdrachten al dan niet verstrekt door derden en deze foto’s te gebruiken voor promotionele doeleinden.
9.5 AVW Dakramenspecialist behoudt het auteursrecht van de door haar ontworpen c.q. tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen en calculaties, ook wanneer opdrachtgever hierop een opdracht geeft.
9.6 Opdrachtgever verplicht zich de geleverde ontwerpen, documentatie, tekeningen, schetsen en calculaties slechts aan te wenden voor eigen gebruik en deze niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, aan derden ter beschikking te stellen, noch op welke andere manier dan ook handelen of nalaten te handelen, zodat derde hierover kunnen beschikken.
9.7 Ontwerpen, modellen, tekeningen, werkwijze, adviezen, etc. afkomstig van AVW Dakramenspecialist of getoond op de website van AVW Dakramenspecialist worden en blijven zowel voor en/of tijdens de uitvoering van de opdracht als daarna uitdrukkelijk en uitsluitend onvervreemdbaar eigendom van AVW Dakramenspecialist een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming van de ontwerpen, tekeningen, werkwijzen, adviezen etc, van de opdrachtgever zelf of van ingeschakelde derde. De uitoefening van deze rechten, openbaringen of overdrachten van gegevens daaronder begrepen, is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan AVW Dakramenspecialist voorbehouden.

10. BETALINGEN   
10.1 Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van AVW Dakramenspecialist daarvoor in aanmerking komt, kan zij betaling c.q. vooruitbetaling, c.q. betaling in termijnen vorderen. AVW Dakramenspecialist is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht te verlangen.
10.2 Alle betalingen dienen te geschieden binnen acht dagen na factuurdatum, netto zonder enige aftrek in Euromunt, tenzij anders overeengekomen.
10.3 Indien in een langere kredietgeving dan acht dagen na factuurdatum wordt toegestemd of indien deze ten onrechte wordt genomen, is opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd van 1% per maand of gedeelte van een maand. Indien en voor zover de verschuldigde wettelijke rente hoger of lager is dan het hiervoor genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend.
10.4 Alle kosten zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke AVW Dakramenspecialist moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten belopen ten minste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van € 125,00 (zegge: éénhonderdenvijfentwintig Euro).
10.5 Indien opdrachtgever de opdracht in onderaanneming door AVW Dakramenspecialist doet uitvoeren, zal opdrachtgever op eerste verzoek van AVW Dakramenspecialist uit deze transactie verkregen vordering(en) op derden aan AVW Dakramenspecialist cederen. Opdrachtgever verleent AVW Dakramenspecialist reeds nu voor als dan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan.
10.6 Ongeacht hetgeen met betrekking tot de betalingstermijn in lid 2 van dit artikel is bepaald, heeft AVW Dakramenspecialist het recht contante betaling te verlangen, dan wel te verlangen dat de opdrachtgever zekerheid stelt voor de betaling ( bankgarantie), of een door AVW Dakramenspecialist te bepalen gedeelte van de overeengekomen prijs vooruit voldoet.
10.7 Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die werkzaamheden of andere werkzaamheden niet op.
10.8 Termijnbetaling: de opstelling van de termijnfactuur vindt plaats op basis van de ingezonden werkrapporten.
Indien termijnbetalingen tussen partijen is overeengekomen dient deze telkens en niet later dan acht dagen waarop AVW Dakramenspecialist de desbetreffende termijnfactuur conform de overeenkomst aan de opdrachtgever heeft verstuurd, c.q. toegezonden te worden voldaan. Indien de opdrachtgever met de termijnbetaling in gebreke blijft, is AVW Dakramenspecialist gerechtigd het desbetreffende werk stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde betalingstermijn is voldaan, mits hij de opdrachtgever schriftelijk in gebreke heeft gesteld en zeven dagen zijn verlopen na de dag van de ingebrekestelling. Het in de vorige zin bepaalde, laat het recht van AVW Dakramenspecialist op vergoeding van kosten en schaden, volgens de punten 10.3 en 10.4 van deze Algemene Voorwaarden.

11. AANVULLENDE VOORWAARDEN
11.1 De opdrachtgever verplicht zich tegenover AVW Dakramenspecialist het benodigde water, elektriciteit, gas, schaftruimte en indien aanwezig sanitaire voorzieningen kosteloos ter beschikking te stellen.
11.2  De opdrachtgever verplicht zich vrije toegang c.q. doorgang te verlenen ten behoeve van de    te verrichte werkzaamheden.
11.3 Ingeval AVW Dakramenspecialist een opdracht krijgt voor het maken van een schaderapport en de opdracht daarna niet aan haar wordt verstrekt, is AVW Dakramenspecialist gerechtigd 10% van het schadebedrag in rekening te brengen aan opdrachtgever.
11.4 Indien opdrachtgever een carpolis voor een betreffend project afsluit, zal AVW Dakramenspecialist automatisch meeverzekerd zijn en kan het eigen risico van de carpolis niet op AVW Dakramenspecialist verhaald worden.
11.5 AVW Dakramenspecialist kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor de keuze van de koper en/of klant van een niet aangepast materiaal en/of een niet aangepaste afwerking in het licht van een later gebruik of aanwending van het aangekochte materiaal. De klant en/of koper beslist volstrekt autonoom welk product en welke afwerking hij wenst zonder dat bij het niet gewenste resultaat van het eindproduct koper en/of klant AVW Dakramenspecialist aansprakelijk kan stellen.
11.6 Bij aanvang van de werkzaamheden dienen de te behandelen ruimten leeg en schoon te worden aangeboden en dient de werktemperatuur minimaal 5° Celsius te bedragen. Indien AVW Dakramenspecialist de ruimten moet vrijmaken worden de hieraan bestede uren door berekend, tegen het wettelijk geldende uurloon per uur per persoon.
11.7 Indien AVW Dakramenspecialist werkzaamheden als onderaannemer uitvoert, dient opdrachtgever zorg te dragen voor afvalcontainers, welke geschikt zijn voor het scheiden van afval en/of restmateriaal. Particulieren dienen zelf zorg te dragen voor het afvoeren van restmaterialen, tenzij anders is overeengekomen.

12. VERKOOP OP AFSTAND VIA INTERNET
Totstandkoming van de overeenkomst
12.1 De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de consument van de door AVW Dakramenspecialist via de website gedane aanbieding. De aanvaarding is een feit op het moment dat de consument een bestelling via de op de website van AVW Dakramenspecialist aangegeven wijze heeft geplaatst.
Ruil en Zichttermijn
12.2 Het aanbod via Internet zal een zichttermijn van zeven dagen inhouden. Mits de goederen en verpakking onbeschadigd zijn mogen goederen binnen deze zeven dagen geruild worden. Alleen en uitsluitend indien de goederen niet op maat speciaal voor cliënt vervaardigd  of besteld zijn, in dit geval kan er geen sprake van een zichttermijn zijn.
12.3 De termijn genoemd in het eerste lid van dit artikel geldt niet indien de specifieke aard van de goederen met zich meebrengt dat deze termijn niet redelijk is. Dit geldt bijvoorbeeld voor goederen welke voor de consument op maat gemaakt zijn en die door de consument speciaal besteld zijn.
12.4 Binnen veertien dagen na ontvangst van de retourzending zal het aankoopbedrag op de rekening van consument overgemaakt worden. De kosten verbonden aan de retourzending komen voor rekening van de consument.
Onderzoek, reclames
12.5 De consument is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen vierentwintig uur te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de consument te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
12.6 Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan AVW Dakramenspecialist te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
12.7 Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan AVW Dakramenspecialist met inachtneming van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is AVW Dakramenspecialist gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten in rekening te brengen.
12.8 Indien ingevolge het vorige lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de consument verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de consument gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van AVW Dakramenspecialist en op de wijze zoals door AVW Dakramenspecialist aangegeven.
Risico-overgang
12.9 Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de consument over op het moment waarop deze aan de consument juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de consument of van een door de consument aan te wijzen derden worden gebracht.

13. GESCHILLEN
13.1 Een geschil is aanwezig, zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.
13.2 Op alle overeenkomsten en transacties van AVW Dakramenspecialist met opdrachtgever is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.
13.3 Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.
 
14. SLOTBEPALING
14.1 In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij van AVW Dakramenspecialist.

Copyright Daglichtcentrum 2019

Ontwerp: Realisatie: